Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy postupujte nasledovne:

1. Informujte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jedwnoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou na adresu

MamaM s.r.o., Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovensko

2. Do zásielky zabaľte nepoškodený tovar, ktorý si prajete vrátiť alebo vymeniť

3. Do zásielky priložte kópiu faktúry.

4. Do zásielky priložte vyplnený formulár - tu si môžete stiahnuť formulár.


Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie:

a) v prípade zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy;
b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar;
c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný;
d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus;
e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.


Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza tu. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.


Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy v prípade ak bude vrátený dodaný tovar späť v plnom rozsahu. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, preto prosím nakladajte s ním opatrne :) 


Prajete si viac informácií?

Napíšte nám, radi poradíme: kontakt.mamam@gmail.com