Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť MamaM s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 649 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 128313/B (ďalej ako "prevádzkovateľ") týmto poskytuje príslušným identifikovaným alebo identifikovateľným fyzickým osobám (ďalej ako „dotknutá osoba“ alebo „dotknuté osoby“ v príslušnom gramatickom tvare) nasledujúce informácie týkajúce sa spracovania ich osobných údajov, a to v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare).

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Touto cestou by sme Vám chceli poskytnúť základné informácie o type a rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame, o účeloch ich spracovania, použití, Vašich právach a o spôsobe akým ich chránime.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto informácie a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Vstupom do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo poskytnutím niektorých svojich osobných údajov, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje v zmysle tu uvedených informácií.

Obsah:
1. Identifikácia prevádzkovateľa
2. Identifikácia spracovávaných osobných údajov
3. Kategórie príjemcov
4. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracovania
5. Práva dotknutých osôb
6. Prenosnosť do tretej krajiny
7. Zmeny zásad
8. Iné

1. Identifikácia prevádzkovateľa vrátane kontaktných údajov zodpovednej osoby

MamaM s.r.o.
so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51 649 331
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 128313/B
DIČ: 2120759597
internetová stránka predávajúceho: www.mamam.sk
e-mailová adresa: kontakt.mamam@gmail.com

2. Identifikácia spracovávaných osobných údajov

Ako prevádzkovateľ spracovávame najmä nasledujúce osobné údaje (rozsah závisí od konkrétneho účely, na ktorý sa osobné údaje získavajú a spracúvajú):
- meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- e-mailová adresa,
- telefónne číslo,
- adresa pobytu či doručovacia adresa,
- heslo v zašifrovanej podobe,
- informácie ohľadne objednávky a údaje týkajúce sa nákupov, napr.: druh a cena tovaru, dátum
- nákupu, údaje o stave účtu,
- meno a dátum narodenia dieťaťa (detí),
- iné podľa konkrétneho účelu.

Ako prevádzkovateľ môžeme ďalej spracúvať aj údaje, ktoré o Vás získame pri nákupe tovaru alebo tým, že používate naše služby vrátane súborov cookies. Ide najmä o tieto údaje:
- IP adresa,
- súbory cookies,
- údaje o prehliadači a zariadení,
- geografické údaje,
- údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave účtu),
- prípadne iný online identifikátor.

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi.

Nákup tovaru / služieb

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho riadne vybavenie. Ide najmä o Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky a iné uvedené v článku 4 ods. 4.6.

Registrácia / zákaznícky účet / newsletter

Máte možnosť registrovať sa na našej internetovej stránke ako náš zákazník. V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, spracovávame príslušné údaje s tým súvisiace. Ide najmä o Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ktorú využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať, prípadne ďalšie údaje uvedené v registračnom formulári a údaje týkajúce sa Vašich objednávok.

Rovnako máte možnosť prihlásiť sa iba na odber newslettra. V danom prípade spracúvame Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu a iné uvedené v článku 4 ods. 4.6.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa Vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.Takisto tiež uchovávame Vaše recenzie, komentáre na našej stránke, umožňujeme Vám ukladanie obľúbených produktov, či údaje o Vašich objednávkach a iné výhody poskytované pre registrovaných užívateľov. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o Vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Spotrebiteľská súťaž

Pri každej spotrebiteľskej súťaži uvádzame aké osobné údaje sa budú spracúvať. V tomto prípade sa vyžaduje Váš súhlas s ich spracovaním, pričom tento vyjadríte potvrdením svojej účasti v súťaži, resp. inou formou stanovenou v podmienkach súťaže.

3. Kategórie príjemcov

Okrem nás ako prevádzkovateľa a našich zamestnancov môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané tiež inými subjektmi, resp. týmto subjektom môžu byť osobné údaje poskytnuté, a to najmä z dôvodu zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.V tejto časti by sme vám radi poskytli informácie o jednotlivých kategóriách príjemcov nasledovne:

- poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov;

- poskytovateľ IT servisu/údržby / iba k nahliadnutiu;

- osoby, ktoré pre prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré prevádzkovateľ na tieto služby využíva (programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);

- osoby, ktoré zabezpečujú doručovateľské a kuriérske služby;

- osoby, ktoré zabezpečujú služby vedenia účtovníctva;

- súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov);

- orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov), služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov);

- daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

- súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);

- advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) a znalci (právnym základom je zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení);

- sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.);

- Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány, Inšpektorát práce, Slovenská obchodná inšpekcia (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)
j) osoby špecializované v príslušnom odbore podľa charakteru problematiky a spôsobu riešenia situácie pre klienta (výlučne účel konzultácie).

Na niektoré účely uvedené v tomto dokumente môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. Na takéto poverenie nie je potrebný Váš osobitný súhlas.

Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Našimi sprostredkovateľmi sú:
a) externý účtovník (vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika).
b) osoby zabezpečujúce doručenie tovaru k Vám.

4. Účel spracovania osobných údajov a právny základ ich spracovania

4.1. Kontaktný formulár

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári sú spracovávané za účelom spätného kontaktovania a odpovede na Vašu správu. Doba uchovávania osobných údajov je 24 mesiacov.

Právny základ: Opatrenia pred uzatvorením zmluvy / spracúvanie na účely plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – v prípade uzatvorenia zmluvy, alebo súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

4.2. Cookies

Vďaka cookies si navštívené webové stránky pamätajú Vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane, zlepšujú a zjednodušujú Vašu návštevu webu.

Právny základ: Opatrenia pred uzatvorením zmluvy / spracúvanie na účely plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – v prípade uzatvorenia zmluvy, alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, alebo oprávnený záujem podľa č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti, možnosť ponúkania tovaru a služieb na základe vyhodnotenia záujmu o tovar a pod.).

4.3. Newsletter

Osobné údaje uvedené vo formulári na odber noviniek (newsletter) sú spracovávané za účelom zasielania noviniek a reklamných správ našej spoločnosti, pôjde predovšetkým o informácie o ponuke našich tovarov a služieb, novinkách, akciách a spotrebiteľských súťažiach. O zasielanie newslettra je možné požiadať aj bez registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa, t. j. bez vytvorenia zákazníckeho účtu. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky našej spoločnosti, môžete sa z odberu jednoducho odhlásiť kliknutím na kolónku „zrušenie odberu“, ktorá je súčasťou každého e-mailového newslettera.

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. V prípade ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy sú to opatrenia pred uzatvorením zmluvy / spracúvanie na účely plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

4.4. Nákup tovaru v e-shope

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba. Ďalej je potrebné na účely plnenia kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru, reklamácie a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností prevádzkovateľa.

Právny základ: Opatrenia pred uzatvorením zmluvy / spracúvanie na účely plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

4.5. Registrácia a vedenie zákazníckeho účtuPokiaľ sa zaregistrujete ako používateľ webu prevádzkovateľa, prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Doba uchovávania osobných údajov je po dobu existencie zákazníckeho účtu.

Právny základ: Náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávneným záujmom je možnosť ponuky osobitných výhod, evidencia zákazníkov a možnosť získať prístup k prehľadu objednávok), eventuálne v prípade záujmu o nákup nášho tovaru je právnym základom plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru, reklamácia a súvisiaca komunikácia - podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

4.6. Marketingové a obchodné účely (profilovanie)Vaše osobné údaje využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on-line, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti).  

V prípade, že na našej internetovej stránke uskutočníte jednorazovú objednávku alebo sa zaregistrujete, môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb prevádzkovateľa alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.Právny základ: Náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávneným záujmom je snaha o zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on-line pre konkrétneho zákazníka, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi).

4.7. Spotrebiteľské súťaže

V prípade ak by ste mali záujem zaregistrovať sa do niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefonický kontakt, resp. iné stanovené v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, a v to rozsahu definovanom v jednotlivej spotrebiteľskej súťaži.

Právny základ: Súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

4.8. K dobe uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. - zákon o archívoch a registratúrach, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. iných platných právnych predpisov.

V prípade zakúpenia tovaru uchovávame Vaše osobné údaje po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Vystavené daňové doklady sú archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Objednávky sú archivované po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú archivované.

Po dobu 10 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte v prípade, že ide o spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k registrácii, k newslettru, spotrebiteľskej súťaži, k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané zo strany prevádzkovateľa na iné účely na základe iných právnych titulov.

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov.  

5. Vaše práva a možnosti

5.1. Právo na prístup k údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje.

Pokiaľ áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a požiadať najmä o tieto informácie: účely ich spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie, existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.Svoju žiadosť nám adresujte prosím na naše kontaktné údaje, uvedené v článku 1.

5.2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

5.3. Právo na vymazanie

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, a to v prípade ak:
- už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
- odvoláte svoj súhlas na spracovanie osobných údajov;
- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ak namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému ako prevádzkovateľ podliehame;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia.

5.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Následne budeme Vaše osobné údaje iba uchovávať, resp. budeme ich spracúvať iba s Vaším súhlasom, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo z iných dôvodov uvedených v článku 18 ods. 2 Nariadenia. O obmedzenie môžete požiadať v prípade ak:  
- nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až do doby kým neoveríme ich správnosť;
- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
- Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

5.5. Právo na prenosnosť údajov

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám bránili, a to v nasledujúcich prípadoch:
- spracúvanie sa zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
- ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my, pokiaľ je to technicky možné.

5.6. Právo podať sťažnosť

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou.

5.7. Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje, v prípade ak ide o spracovanie osobných údajov z titulu oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) alebo z titulu verejného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia).

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek.

Ako môžete tieto práva vykonávať a ako nás kontaktovať vo veci osobných údajov

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

E-mailom: kontakt.mamam@gmail.com 
Prostredníctvom online elektronického formuláru na našej internetovej stránke www.mamam.sk
Telefónne číslo: 0903 931 906
Na adrese: Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava

Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti MamaM s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 649 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 128313/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa / adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mail (ďalej ako „osobné údaje“).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby Vám mohol prevádzkovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie.

Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle tu.Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutý, napr. na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, aj e-mailom na adrese kontakt.mamam@gmail.com alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu MamamM s.r.o., Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

6. Prenosnosť do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

7. Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými právnymi predpismi a/alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke.

8. Iné

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, cookies a pod. Profilovanie používame za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok na dosiahnutie účelov špecifikovaných v článku 4.

Legislatíva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV

Ústava Slovenskej republiky – zákon č. 460/1992 Zb.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov