Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o predaji na diaľku“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho umiestnených na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Kupujúci je povinný riadne sa oboznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Predávajúci si splnil svoju povinnosť riadne informovať kupujúceho v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky ho prečítať. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie.

1.3. Pokiaľ nie je uvedené v tomto reklamačnom poriadku inak, použijú sa v ňom rovnaké termíny a pojmy ako vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho zverejnených na internetovej stránke predávajúceho.

2. Vlastnosti tovaru a nakladanie s tovarom

2.1. Hlavné vlastnosti tovaru sú vždy uvedené pri každom tovare na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný pred zakúpením tovaru zvážiť účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru.

2.2. Pre začatím použitia a počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť upozorneniam predávajúceho, ktoré sú obsiahnuté na internetovej stránke predávajúceho, pripojené k samotnému tovaru, alebo uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach a tomto reklamačnom poriadku.  

2.3. Kupujúci je povinný starať sa (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu a predávajúceho, spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Pri užívaní tovaru je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, pri výrobkoch z papiera kontakt s vodou, používanie výrobku k nevhodnému účelu a pod.

3. Zodpovednosť za vady a záručná doba

3.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tento pri jeho prevzatí kupujúcim.

3.2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Životnosť výrobku sa nemusí zhodovať s pojmom záručná doba.

3.3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia zásielky kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

3.4. Kupujúci má právo reklamovať vady tovaru spôsobom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku okrem prípadu ak:
3.4.1.táto vada je zmenou (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu;
3.4.2.kupujúci spôsobil vadu tovaru sám;
3.4.3.kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
3.4.4.boli porušené ochranné obaly na tovare;
3.4.5.boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;
3.4.6.ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti

4. Uplatnenie reklamácie

4.1. Kupujúci je povinný uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odkedy vadu zistil. Prípadné omeškanie môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

4.2. Reklamácia musí byť podaná v záručnej dobe, písomne vyhotovená v súlade s týmto článkom a podpísaná kupujúcim a zároveň doručená predávajúcemu, v opačnom prípade nie je predávajúci povinný na ňu prihliadať. 

4.3. Miestom pre uplatnenie reklamácie je:
MamaM s.r.o., Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovensko
kontaktné tel. číslo: +421 903 931 906, kontaktný e-mail: kontakt.mamam@gmail.com

4.4. Reklamácia musí obsahovať minimálne: (i) identifikáciu kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, (ii) identifikáciu objednávky, (iii) popis tovaru, (iv) popis vady tovaru – minimálne kedy vznikla, ako sa prejavuje, (v) identifikáciu uplatneného nároku v zmysle článku 5 tohto reklamačného poriadku, (vi) podpis kupujúceho. K reklamácii je potrebné priložiť originál potvrdenia o zaplatení tovaru.

4.5. Spolu s reklamáciou je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu aj reklamovaný tovar. Tovar musí byť riadne zabalený a musí byť doručený kompletný. Predávajúci odporúča zásielku zaslať doporučene prípadne i ako poistenú zásielku. Do doby doručenia tovaru, nie je predávajúci povinný zaoberať sa reklamáciou. 

4.6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak bola podaná v súlade s (i) odsekmi 4.1. – 4.5. a súčasne (ii) je predložený kompletný tovar spolu s originálnym dokladom o kúpe tovaru u predávajúceho.

4.7. Tovar zaslaný s reklamáciou na dobierku nebude predávajúci preberať, resp. v prípade ak dôjde omylom k jeho prevzatiu, má predávajúci nárok na vrátenie sumy uhradenej pri dobierke. 

4.8. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. Vybavenie reklamácie


5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo požadovať, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, resp. zabezpečiť jej odstránenie.


5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


5.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


5.6. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.


5.7. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle predchádzajúcich ustanovení uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv podľa tohto článku, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.


5.8. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


5.9. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, e-mailom alebo poštou.


5.10. Kupujúci je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.


6. Záverečné ustanovenia


6.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.07.2019.


6.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj tento reklamačný poriadok a že s oboma súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu odoslania objednávky.


6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho vyplývajúce z objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti.


6.4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.


Prajete si viac informácií?

Napíšte nám, radi poradíme: kontakt.mamam@gmail.com