Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia 


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť MamaM s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 649 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 128313/B (ďalej ako "predávajúci") a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba, ktorá elektronicky odošle objednávku na tovar alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu www.mamam.sk, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej ako „kupujúci“) (ďalej ako „VOP“ alebo „všeobecné obchodné podmienky“) (ďalej ako „kúpna zmluva“).

 

Pre účely týchto VOP môže byť predmetom objednávky kupujúceho aj elektronický obsah – dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá a texty (ďalej ako „elektronický obsah“), ktorý bude poskytnutý predávajúcim kupujúcemu na základe objednávky, pričom ustanovenia týchto VOP sa použijú primerane aj na tieto kúpne zmluvy. Tam, kde sa v týchto VOP uvádza tovar a je rozumne aplikovateľné, aj na elektronický obsah, budú sa príslušné ustanovenia o tovare vzťahovať aj na elektronický obsah.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

2. Identifikácia predávajúceho a orgán dozoru

MamaM s.r.o.

so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 51 649 331

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 128313/B
DIČ: 2120759597

internetová stránka predávajúceho (elektronický obchod): www.mamam.sk

e-mailová adresa: kontakt.mamam@gmail.com

kontaktná osoba: Zuzana Bannert Mikulová, konateľ, Soňa Klementisová, konateľ
telefónne číslo: 0903 931 906, 0948 514 236

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK93 0900 0000 0051 4491 3637 | BIC SWIFT kód GIBASKBX


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


3. Informácie pred odoslaním objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy


3.1. Pred odoslaním objednávky kupujúceho, predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom poskytuje kupujúcemu nasledujúce predzmluvné informácie týkajúce sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok v súlade s § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“):


a)hlavné vlastnosti tovaru sú jasne a zrozumiteľne opísané pri každom tovare zobrazenom na internetovej stránke predávajúceho,
b)obchodné meno a sídlo predávajúceho sú uvedené v článku 2 týchto VOP,
c)telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresa jeho elektronickej pošty sú uvedené v článku 2 týchto VOP,
d)adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet je nasledujúca:


MamaM s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,

kontakt.mamam@gmail.com

kontaktná osoba:

Zuzana Bannert Mikulová, konateľ

Sona Klementisová, konateľ

e) celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty je vždy uvedená pri konkrétnom tovare a je stanovená v súlade s článkom 4 týchto VOP,
f) náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, sú uvedené jednak v týchto VOP a súčasne aj v dokumente „Doprava a platby“, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke internetovej stránky predávajúceho,
g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, sú uvedené v článku 4 a článku 5 týchto VOP,
h) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov sú uvedené v dokumente „Reklamačný poriadok“, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke internetovej stránky predávajúceho,
i) informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v článku 7 týchto VOP a rovnako aj v osobitnom dokumente „Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy“ umiestnenom na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, predávajúci zároveň poskytol kupujúcemu formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, tento je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) ak ako kupujúci odstúpite od kúpnej zmluvy, budete znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona a ak odstúpite od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
k)za určitých okolností kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, resp. sú tu prípady kedy nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy – tieto informácie sú uvedené v článku 7 týchto VOP,
l) predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), pričom podrobne je jeho zodpovednosť upravená v dokumente „Reklamačný poriadok“, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke internetovej stránky predávajúceho,
m) kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada,
n) v prípade ak má kupujúci záujem zadať objednávku, predmetom ktorej je dodanie elektronického obsahu, funkčnosť vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, je nasledovná XY,
o) v prípade ak má kupujúci záujem zadať objednávku, predmetom ktorej je dodanie elektronického obsahu, tento je kompatibilný s nasledujúcim hardvérom a softvérom XY,
p)pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy poskytnutie elektronického obsahu, týmto Vás predávajúci informuje, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy strácate právo na odstúpenie od zmluvy,
q) jazykom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je výlučne slovenský jazyk,
r) predávajúci týmto informuje kupujúceho o možnosti alternatívneho riešenia sporov: Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.2. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho
www.mamam.sk (ďalej ako „objednávka“). Kupujúcemu bude automaticky doručené potvrdenie o doručení objednávky predávajúcemu, a to na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke – ide o automaticky vykonávané potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. Za objednávku môže predávajúci uznať aj objednanie tovaru / elektronického obsahu telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu na kontaktné údaje predávajúceho uvedené v článku 2 týchto VOP – v prípade ak predávajúci uzná túto formu komunikácie v potvrdení objednávky.

3.3. Predávajúci potvrdí akceptovanie správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom), čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Toto potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslané na e-mail kupujúceho a jeho súčasťou budú VOP. Tým sa považuje za splnenú povinnosť predávajúceho poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy.

3.4. Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu medzi ním a predávajúcim predovšetkým prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. Zákona.

3.5. Kupujúci týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že súhlasí, aby na jeho e-mailovú adresu boli zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.6. Pokiaľ sa kupujúci registruje na internetovej stránke predávajúceho, môže si svoju objednávku skontrolovať priamo na internetovej stránke predávajúceho po prihlásení, resp. získa iné výhody, o ktorých ho bude predávajúci informovať.

3.7. Objednávka je záväzná pre kupujúceho jej potvrdením a odoslaním, a to formou stlačenia tlačidla s označením – „
objednať s povinnosťou platby“, resp. v prípade telefonickej / e-mailovej objednávky, jednoznačným potvrdením obsahu objednávky a uznaním svojej povinnosti zaplatiť za tovar stanovenú kúpnu cenu.

3.8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky.

3.9. Storno objednávky
   3.9.1.Všetky objednávky odoslané predávajúcemu sú pre kupujúceho záväzné v súlade s ods. 3.7.
   3.9.2.Kupujúci má právo stornovať objednávku oznámením vykonaným:
 1. písomne na adresu sídla spoločnosti: MamaM s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovenská republika;
 2. e-mailom na adresu: kontakt.mamam@gmail.com;
 3. prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránke www.mamam.sk;

a to iba v prípade, že kúpna cena ešte nebola uhradená. Kúpna zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o stornovaní objednávky predávajúcemu.

   3.9.3. V prípade ak kupujúci neuhradí objednávku v lehote 15 dní odo dňa doručenia potvrdenia akceptácie objednávky zo strany predávajúceho spolu s pokynmi k platbe – okrem prípadu objednania tovaru na dobierku, kúpna zmluva automaticky zanikne uplynutím lehoty uvedenej v tomto odseku.
   3.9.4. V prípade, že má kupujúci záujem stornovať objednávku po uhradení kúpnej ceny, ale ešte pred odoslaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázateľné náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky. Kúpna zmluva v tomto prípade zanikne dňom doručenia oznámenia o stornovaní objednávky predávajúcemu na kontaktné údaje v súlade s ods. 3.9.2 a zaplatená cena bude vrátená kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o storne objednávky, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, okrem prípadu ak sa zmluvné strany dohodnú inak.
   3.9.5. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy ešte pred prevzatím tovaru, pričom tovar už bol odoslaný, má predávajúci nárok na náhradu nákladov súvisiacich so zaslaním tovaru kupujúcemu a nárok na náhradu škody. V prípade ak bola zaplatená kúpna cena tovaru, túto predávajúci vráti kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení v prípade ak mu bol tovar vrátený po odpočítaní nákladov a škody v zmysle predchádzajúcej vety.
   3.9.6. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť, najmä v týchto prípadoch:
 • tovar sa už nevyrába;
 • nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, napr. ak sa tovar už vyrába so zmenami oproti pôvodnej verzii alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, dlhšia doba dodania;
 • nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim, napr. chybne uvedené kontaktné údaje;
 • kupujúci neuhradí sumu objednávky v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, ktoré bude obsahovať inštrukcie k platbe;
 • sú tu iné prekážky dodania tovaru v lehote a spôsobom uvedeným v objednávke, ktoré predávajúcemu objektívne znemožňujú dodať tovar kupujúcemu za podmienok definovaných v objednávke.
   3.9.7. V prípade, že nastane situácia uvedená v odseku 3.9.6., kúpna zmluva zaniká dňom zaslania príslušného oznámenia predávajúcim s oznámením dôvodu (formou emailu, telefonicky, písomne na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke). V prípade ak predávajúci nedisponuje emailovou adresou kupujúceho, resp. je neplatná / nefunkčná a nie je dostupný iný kontaktný údaj na kupujúceho, objednávka sa považuje za zrušenú okamihom, v ktorom sa predávajúci preukázateľné pokúsil zaslať informáciu o zrušení objednávky kupujúcemu. V prípade, že kupujúci zaplatil celú alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť v lehote 14 dní odo dňa zaslania oznámenia o storne objednávky, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, okrem prípadu ak sa zmluvné strany dohodnú inak.

4. Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaru je uvedená vždy na internetovej stránke predávajúceho pri konkrétnom tovare a následne aj v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim. V prípade, že sa tieto sumy nezhodujú, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom objasnenia rozdielu a stanovenia kúpnej ceny. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia osobitného e-mailu zo strany predávajúceho zrušujúceho objednávku.

2. Kúpna cena je stanovená v mene euro. Predávajúci nie je platcom DPH. Potvrdenie o zaplatení bude zaslané formou e-mailu kupujúcemu.  


3. Akcie na tovar a ich podmienky má právo poskytovať výlučne predávajúci. Tieto platia do vypredania zásob, pokiaľ predávajúci neuvedie inak. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.


4. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, resp. iné náklady a poplatky podľa konkrétnej situácie. Náklady na prepravu tovaru budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.


5. Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

a)dobierkou: kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa, poplatok 1,-EUR,
b)platba kartou – platobná brána GoPay,
c)prevodom na účet predávajúceho: kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho, č.ú: IBAN: SK93 0900 0000 0051 4491 3637, BIC SWIFT kód GIBASKBX do 3 dní od prijatia e-mailu s inštrukciami k platbe, pričom variabilným symbolom je číslo objednávky uvedené v prijatí objednávky doručenom kupujúcemu.

6. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania plnej výšky kúpnej ceny na účet predávajúceho, okrem prípadu ak sa predávajúci a kupujúci vyslovene dohodne na zaplatení iba časti kúpnej ceny tovaru.

7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania – okrem prípadu dodania tovaru na dobierku, je predávajúci oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, resp. je oprávnený požadovať vrátenie tovaru. V prípade vrátenia - ak dôjde k poškodeniu tovaru, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody a náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu. V prípade odopretia dodania – má predávajúci právo zrušiť objednávku (kúpna zmluva zaniká okamihom zaslania zrušenia kupujúcemu) a požadovať náhradu nákladov na zaslanie tovaru kupujúcemu.  

8. Kupujúci odoslaním objednávky cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas so zaslaním faktúry elektronickou formou. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj v listinnej podobe.

5. Dodacie podmienky,
prechod vlastníckeho práva

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, okrem prípadov stanovených v týchto VOP. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, dodacia lehota objednaného tovaru je približne 7 dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 30 dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.

2. Tovar, ktorý je na internetovej stránke predávajúceho označený ako „na objednávku“, nie je k dispozícii k okamžitému dodaniu. Predávajúci bude informovať kupujúceho o dostupnosti a lehote dodania tohto tovaru.

3. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu tovar v inej lehote ako je uvedené v odseku 5.1. v nasledujúcich prípadoch:

1.ak predávajúci nemá tovar fyzicky na sklade;
2.problémy s prepravou a doručením tovaru kupujúcemu;
3.iné prekážky na strane predávajúceho, ktoré mu objektívne bránia splniť objednávku v lehote uvedenej v potvrdení objednávky; v týchto prípadoch bude informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a tovar dodá kupujúcemu v náhradnej lehote navrhnutej kupujúcemu. Ak nedôjde ku vzájomnej dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, resp. o poskytnutí iného tovaru, ani o inom náhradnom plnení, kupujúci má právo stornovať objednávku v súlade s článkom 3 odsek 3.9.

4. Kupujúci si určí spôsob doručenia tovaru vo svojej objednávke, a to z možností, ktoré budú v čase zadávania objednávky uvedené na internetovej stránke predávajúceho v časti „Doprava a platby“.

5. Tovar bude doručený na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, okrem prípadu osobného odberu, alebo ak sa predávajúci dohodne s kupujúcim inak. Dohoda v tomto prípade musí byť potvrdená predávajúcim minimálne vo forme e-mailu. Tovar bude dodaný predávajúcim:

a) s využitím služieb tretích subjektov (slovenská pošta, doručovateľská služba, kuriérska služba); alebo
b)na odberných miestach určených na stránke www.mamam.sk;
c)na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na osobný odber.

6. Náklady balného, poštovného a prepravy tovaru sú spolu s príslušnými dodacími lehotami uvedené v samostatnom dokumente zverejnenom na internetovej stránke predávajúceho v časti „Doprava a platby“.

7. Predávajúci oznámi kupujúcemu termín odoslania tovaru prostredníctvom e-mailu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho, resp. inými okolnosťami, ktoré nevedel objektívne ovplyvniť.

8. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho prevzatím zo strany kupujúceho, okrem prípadov uvedených v týchto VOP.

9. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c)tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Ak bude potrebné opakovať dodanie tovaru z dôvodov na strane kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov na opakovaný pokus o doručenie tovaru na miesto a nárok na náhradu iných preukázateľných nákladov súvisiacich s plnením objednávky kupujúceho, napr. náklady na uskladnenie tovaru, týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody a jeho právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná, pričom cena sa navýši o náklady na opätovné doručenie a nároky predávajúceho v zmysle tohto odseku.  

11. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, tovar ako aj jeho obal, počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie zásielky a tovaru.

12. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho v deň dodania tovaru o akejkoľvek vade zásielky a/alebo tovaru, v opačnom prípade sa považuje tovar dodaný v poriadku. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

13. V prípade, že má zásielka vady už pri doručení kupujúcemu, tento ich spíše vo forme protokolu o vadách spolu s doručovateľom tovaru a môže následne odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou. Kupujúci je povinný zaslať kópiu protokolu o vadách predávajúcemu spolu s oznámením o poškodení zásielky v zmysle odseku 5. 12. Súčasťou protokolu o vadách musí byť fotodokumentácia, z ktorej je zrejmá vada doručovanej zásielky.

14. V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka vrátená predávajúcemu, ktorý má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov na doručenie tovaru, náhradu nákladov, ktoré vznikli pri vybavovaní objednávky, iných preukázateľných nákladov a náhradu škody.

15. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím zásielky tovaru, v prípade ak bude zaplatená plná výška kúpnej ceny uvedenej v objednávke. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

16. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

17. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je elektronický obsah, predávajúci si vyžiada od kupujúceho výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku 7 ods. 7.1.3. týchto VOP a vyhlási, že kupujúci bol riadne poučený podľa tohto odseku s príslušných ustanovení Zákona.

18. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať elektronický obsah kupujúcemu sprístupnením jeho obsahu kupujúcemu, a to zaslaním na e-mail, resp. odovzdaním iným spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim.

6. Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním sú obsiahnuté
tu.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie, t. j. pred dňom prevzatia tovaru, a to v súlade s článkom 3 ods. 3.9.4 a 3.9.5. VOP. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:

1. predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ide o tovaru vyrobený na mieru alebo tovar určené osobitne pre jedného kupujúceho / skupinu kupujúcich,
2. predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
3. predmetom kúpnej zmluvy je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
4. predmetom kúpnej zmluvy je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uskutočniť jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adrese: MamaM s.r.o., Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovensko, email:
kontakt.mamam@gmail.com alebo cez osobitný formulár uvedený v odseku 7. 4.

4. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na príslušnej podstránke internetového obchodu predávajúceho. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy odošle najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v odseku 7. 2.

5. V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, kupujúci musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), kupujúci musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Výška peňažnej náhrady v zmysle predchádzajúcej vety je v hodnote v akej kupujúci danú vec nadobudol. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia kupujúcemu iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

6. Predávajúci neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. V tomto prípade predávajúci odmietne prevziať zásielku a kupujúci je povinný zásielku opätovne zaslať na vlastné náklady. 

7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 7. 7. rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. 

9. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v tomto článku, nie je predávajúci povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP a v platných právnych predpisoch. Pre odstúpenie sa bude aplikovať článok 3 ods. 3.9.7.

8. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2019.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na nákup uskutočnený právnickou osobou a fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania - tento sa riadi podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a osobitnou zmluvou uzatvorenou s predávajúcim.

3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. VOP sú platné do doby vydania nových všeobecných obchodných podmienok.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli pred zmenou všeobecných obchodných podmienok.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru vrátane expedičných a dopravných nákladov.

7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a v prípade reklamácie tovaru.

8. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o predaji na diaľku“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho umiestnených na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Kupujúci je povinný riadne sa oboznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Predávajúci si splnil svoju povinnosť riadne informovať kupujúceho v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky ho prečítať. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie.

1.3. Pokiaľ nie je uvedené v tomto reklamačnom poriadku inak, použijú sa v ňom rovnaké termíny a pojmy ako vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho zverejnených na internetovej stránke predávajúceho.

2. Vlastnosti tovaru a nakladanie s tovarom

2.1. Hlavné vlastnosti tovaru sú vždy uvedené pri každom tovare na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný pred zakúpením tovaru zvážiť účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru.

2.2. Pre začatím použitia a počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť upozorneniam predávajúceho, ktoré sú obsiahnuté na internetovej stránke predávajúceho, pripojené k samotnému tovaru, alebo uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach a tomto reklamačnom poriadku.  

2.3. Kupujúci je povinný starať sa (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu a predávajúceho, spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Pri užívaní tovaru je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, pri výrobkoch z papiera kontakt s vodou, používanie výrobku k nevhodnému účelu a pod.

3. Zodpovednosť za vady a záručná doba

3.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tento pri jeho prevzatí kupujúcim.

3.2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Životnosť výrobku sa nemusí zhodovať s pojmom záručná doba.

3.3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia zásielky kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

3.4. Kupujúci má právo reklamovať vady tovaru spôsobom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku okrem prípadu ak:
3.4.1.táto vada je zmenou (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu;
3.4.2.kupujúci spôsobil vadu tovaru sám;
3.4.3.kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
3.4.4.boli porušené ochranné obaly na tovare;
3.4.5.boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;
3.4.6.ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti

4. Uplatnenie reklamácie

4.1. Kupujúci je povinný uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odkedy vadu zistil. Prípadné omeškanie môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

4.2. Reklamácia musí byť podaná v záručnej dobe, písomne vyhotovená v súlade s týmto článkom a podpísaná kupujúcim a zároveň doručená predávajúcemu, v opačnom prípade nie je predávajúci povinný na ňu prihliadať. 

4.4. Miestom pre uplatnenie reklamácie je:
MamaM s.r.o., Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovensko
kontaktné tel. číslo: +421 903 931 906, kontaktný e-mail: kontakt.mamam@gmail.com

4.4. Reklamácia musí obsahovať minimálne: (i) identifikáciu kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, (ii) identifikáciu objednávky, (iii) popis tovaru, (iv) popis vady tovaru – minimálne kedy vznikla, ako sa prejavuje, (v) identifikáciu uplatneného nároku v zmysle článku 5 tohto reklamačného poriadku, (vi) podpis kupujúceho. K reklamácii je potrebné priložiť originál potvrdenia o zaplatení tovaru.

4.5. Spolu s reklamáciou je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu aj reklamovaný tovar. Tovar musí byť riadne zabalený a musí byť doručený kompletný. Predávajúci odporúča zásielku zaslať doporučene prípadne i ako poistenú zásielku. Do doby doručenia tovaru, nie je predávajúci povinný zaoberať sa reklamáciou. 

4.6. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak bola podaná v súlade s (i) odsekmi 4.1. – 4.5. a súčasne (ii) je predložený kompletný tovar spolu s originálnym dokladom o kúpe tovaru u predávajúceho.

4.7. Tovar zaslaný s reklamáciou na dobierku nebude predávajúci preberať, resp. v prípade ak dôjde omylom k jeho prevzatiu, má predávajúci nárok na vrátenie sumy uhradenej pri dobierke. 

4.8. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. Vybavenie reklamácie


5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo požadovať, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, resp. zabezpečiť jej odstránenie.


5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


5.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


5.6. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.


5.7. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle predchádzajúcich ustanovení uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv podľa tohto článku, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.


5.8. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


5.9. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, e-mailom alebo poštou.


5.10. Kupujúci je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný.


6. Záverečné ustanovenia


6.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.07.2019.


6.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj tento reklamačný poriadok a že s oboma súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu odoslania objednávky.


6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho vyplývajúce z objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti.


6.4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.


Prajete si viac informácií?

Napíšte nám, radi poradíme: kontakt.mamam@gmail.com


Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy postupujte nasledovne:

1. Informujte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jedwnoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou na adresu

MamaM s.r.o., Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava, Slovensko

2. Do zásielky zabaľte nepoškodený tovar, ktorý si prajete vrátiť alebo vymeniť

3. Do zásielky priložte kópiu faktúry.

4. Do zásielky priložte vyplnený formulár - tu si môžete stiahnuť formulár.


Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie:

a) v prípade zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy;
b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar;
c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný;
d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus;
e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.


Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza tu. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.


Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy v prípade ak bude vrátený dodaný tovar späť v plnom rozsahu. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, preto prosím nakladajte s ním opatrne :) 


Prajete si viac informácií?

Napíšte nám, radi poradíme: kontakt.mamam@gmail.com


Doprava a platba

Doprava na Slovensko


Osobný odber Bratislava Staré mesto* 

 • zadarmo

(* Karadžičova 51, 811 07 Bratislava, Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava)


Slovenská pošta

 • 3,40 EUR


Možnosti platby


Platba na dobierku  

 • 3,90 EUR

Za tovar zaplatíte v hotovosti pri jeho prevzatí od doručovateľa, dostupné len pre doručenie na Slovensku.


Platba prevodom

 • zadarmo

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN SK93 0900 0000 0051 4491 3637 | BIC SWIFT kód GIBASKBX

Po spracovaní objednávky Vám obratom zašleme e-mail s faktúrou, v ktorej sú všetky potrebné údaje k úhrade Vašej objednávky vrátane variabilného symbolu. Príslušnú sumu za tovar uhraďte bankovým prevodom alebo vkladom na účet: IBAN: SK93 0900 0000 0051 4491 3637.

V prípade platby prevodom na účet bude Vaša objednávka expedovaná až po pripísaní úhrady na náš účet. Platby na účet uhrádzajte prosím až po tom, ako dostanete potvrdzujúci e-mail alebo e-mail so zálohovou faktúrou spolu s detailmi platby k Vašej objednávke. Ďakujeme.

Pre kompletné informácie o doručení, platbách a obchodných podmienkach si prečítajte Všeobecné obchodné podmienky (VOP) tu.